សំណួរដែលសួរជារឿយៗ

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ​ដែល​សួរ​ញឹកញាប់

ដឹកនាំពេលវេលាសម្រាប់គំរូនិងការបញ្ជាទិញ?

7-10 ថ្ងៃសម្រាប់គំរូ។
45-60 ថ្ងៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ។

MOQ

ស្បែកជើងប៉ាតា: 1000PRS
ផ្ទះល្វែង: 1000PRS
ធម្មតា: 1000PRS
Moccasins: 1000PRS
ស្បែកជើងក្នុងផ្ទះ: 1000PRS
ស្បែកជើងប៉ាតា: 1000PRS